Автомашины өмчлөл
Автомашины ангиллаас хамаарсан суурь хураамж
ТХ-ийг ашиглах газар нутгийн байршлаас хамаарах
Даатгуулагчийн нас, автотээврийн хэрэгсэл жолоодох туршлагаас хамаарах
Даатгалын гэрээний хугацаанаас хамаарах
Тээврийн хэрэгслийг ашиглах жолоочийн тооноос хамаарах
Тээврийн хэрэгслийн даац, зорчигчийн суудлын тоо, хөдөлгүүрийн хүчин чадлаас хамаарах
Тээврийн хэрэгслийн зориулалтаас хамаарах
Чиргүүлтэй эсэхээс хамаарах
Хураамжийн дүн:0төг