Жолоочийн хариуцлагын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын даатгал

Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн бусдын өмнө хүлээх хариуцлагаас хамгаална.

Даатгалын эрсдэл:

 • Жолооч нь авто тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь насанд учруулсан хохирол
 • Жолооч нь авто тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол
 • Жолооч нь авто тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эд хөрөнгөд учруулсан хохирол

Даатгалын үнэлгээ хураамж:

Шинэ батлагдсан жолоочийн даатгалын тухай хуулийн дагуу суурь хураамжийг 9 итгэлцүүрээр үржүүлэн хуулийн дагуу тооцно.

 №  Ангилал  1 удаагийн тохиолдлоор төлөх хязгаар  Суурь хураамж (₮)
1 A 5’000’000 12’500
2 B 5’000’000 33’000
3 C 10’000’000 42’500
4 D 10’000’000 53’000
5 Механизм 5’000’000 12’500

ТА БУСАД ДААТГАЛЫН КОМПАНИУДЫГ ХАРЬЦУУЛЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Энэхүү даатгал нь Жолоочийн тухай хуулийн дагуу хийгддэг бөгөөд жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулах, зам, тээврийн ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилготой юм.

Мөн та тус даатгалд зохих ёсоор даатгуулснаар замын хөдөлгөөнд оролцох эрхтэй болно.


ХЭН ЗААВАЛ ДААТГУУЛАХ ЁСТОЙ ВЭ?

 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр
 • Мэргэшсэн болон С, D ангиллын жолооч нар

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Бусдын амь насанд учруулсан хохирол
 • Бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол
 • Бусдын эд хөрөнгөд учруулсан хохирол

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Жолоочийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас үүссэн алдаа

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ БА БИЧИГ БАРИМТУУД:

 • Өмчлөгч, эзэмшигчийн мэдээлэл
  /Иргэн бол иргэний үнэмлэх, Байгууллага бол байгууллагын гэрчилгээний хуулбар/
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ

ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА ЯМАР БАЙХ ВЭ?

1 жил

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦОХ ВЭ?

Даатгалын суурь хураамжийг харгалзах 9 итгэлцүүрээр үржүүлэн тооцно.
Суурь хураамж ба даатгалын үнэлгээ:

Тээврийн хэрэгслийн ангилал
Суурь хураамж
Даатгалын үнэлгээ
A ангилал
12 500 төгрөг
5 000 000 төгрөг
B ангилал
33 000 төгрөг
5 000 000 төгрөг
C ангилал
42 500 төгрөг
10 000 000 төгрөг*
D ангилал
53 000 төгрөг
10 000 000 төгрөг*
M буюу Механизмын ангилал
12 500 төгрөг
5 000 000 төгрөг
Мэргэшсэн болон C, D ангиллын жолооч нар
33 000 төгрөг
10 000 000 төгрөг*

 

*Даатгагдсан C, D ангиллын тээврийн хэрэгслийг жолоодож буй этгээд Мэргэшсэн болон C, D ангиллын жолоочийн даатгалтай байснаар даатгалын үнэлгээ 10 000 000 төгрөг байна. Өөрөөр хэлбэл ямагт хосолсон хэлбэрээр даатгагдах ёстой бөгөөд зөвхөн аль нэг нь даатгуулсан бол хувь тэнцүүлэх зарчмаар нөхөн төлбөрийг олгоно.

Итгэлцүүрийн нэр
Итгэлцүүрийн хэмжээ
Доод
Дээд
И1 – Тээврийн хэрэгслийг ашиглах газар нутгийн байршил /УБ хот болон Орхон, Дархан-Уул аймгаас бусад газарт, эсвэл тус оролцуулсан бүх нутагт/
1.0 1.2
И2 – Өмнөх гэрээний хугацаанд даатгуулагчийн буруугаас үүссэн даатгалын тохиолдлын тоо, олгосон нөхөн төлбөрийн хэмжээнээс хамаарах
0.50 2.45
И3 – Даатгуулагчийн нас, автотээврийн хэрэгсэл жолоодох туршлагаас хамаарах
1.0 1.2
И4 – Даатгалын гэрээний хугацаанаас хамаарах /Зөвхөн 1 жилийн хугацаатай/
1.0 1.0
И5 – Худал мэдүүлэг санаатай өгсөн эсэхээс хамаарах /Худал мэдүүлээгүй, худал мэдүүлсэн/
1.0 1.3
И6 – Тээврийн хэрэгслийг ашиглах жолоочийн тооноос хамаарах /Нэр зааж хязгаарласан, хязгаарлаагүй/
1.0 1.5
И7 – Тээврийн хэрэгслийн даац, зорчигчийн суудлын тоо, хөдөлгүүрийн хүчин чадлаас хамаарах
0.9 1.3
И8 – Тээврийн хэрэгслийн өмчлөлөөс хамаарах /Хувь хүн, хуулийн этгээд/
1.0 1.5
И9 – Чиргүүлтэй эсэхээс хамаарах /Чиргүүлгүй, чиргүүлтэй/
1.0 1.2
даатгалын хамгаалалт ХААН НОЁН ТҮШМЭЛ ТОРГОН ЦЭРЭГ ЦЭРЭГ
1 Хөдөлгөөнд оролцох үед учрах хохирол + + + + +
2 Зориулалтын зогсоол, гаражид байх үеийн гал, байгалийн, хатуу биет мөргөх эрсдэл болон сантехникийн уснаас учрах хохирол + + + +
3 Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс учрах хохирол + + + +
4 Жолоо шилжүүлсэн үед учрах хохирол + + + + +
5 Их биеийн хулгай, дээрэм + + +
6 Жижиг эд ангиудын хулгай +
7
Нэмэлт зардал
Хохирлын үнэлгээний төлбөр
Ослын газраас тээвэрлэх зардал
+ +
8 Даатгуулагчийн буруутай үйлдлээс учрах хохиролд төлөх хувь 100% 90% 90% 80% 80%
9 Дуудлагын үйлчилгээ + + + + +
10 Утсаар зөвлөгөө өгөх + + + + +

Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр хуулийн дагуу жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд заавал хамрагдах ёстой.

Та замын хөдөлгөөнд оролцох явцдаа зам тээврийн осол гарган бусдын машиныг мөргөх, тухайг машин дотор сууж явсан зорчигч гэмтэх, нас барах болон явган хүнийг шүргэх, мөргөх, амь насыг нь хохироох, мөн зогсоол дээр тавих, ухрахдаа бусдын машиныг мөргөх эсвэл явган хүнийг санамсаргүйгээр мөргөх, амь насыг нь хохироох зэргээр бусдын эрүүл мэнд, амь нас эд хөрөнгөнд хохирол учруулснаас гарах зардлыг энэхүү даатгал нөхөн төлнө.

ХЭН ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр /машинтай хүн бүр/
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч эсэхээс үл хамааран мэргэшсэн жолооч болон “С”, “Д” ангиллын жолооч заавал даатгуулна.

ХОХИРОГЧИД ХЭДЭН ТӨГРӨГИЙН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ВЭ?

Тээврийн хэрэгслийн ангилал

Хохирол

Нэг удаагийн нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ (төг)

1

“А” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

Бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол

5 сая төгрөг

2

“В” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая төгрөг

3

“С” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая төгрөг

4

“Д” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая төгрөг

5

“Механизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая төгрөг

Энэхүү гэрээний даатгалын зүйл нь Жолооч замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болзошгүй хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бусдын өмнө хүлээх хариуцлага байна.

Даатгалын зүйл:

Жолооч нь замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага

Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?

Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь насанд учруулсан хохирол.
Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол.
Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эд хөрөнгөд учруулсан хохирол.

Даатгалын үнэлгээ:

Даатгалын үнэлгээний хэмжээ, даатгалын суурь хураамж нь жолоочийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу дараах хэмжээтэй байна.

Тээврийн хэрэгслийн ангилал Даатгалын үнэлэгээ буюу нэг удаа олгох нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ Даатгалийн суурь хураамж
1 “A” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 5 сая хүртэл 12500
2 “B” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 5 сая хүртэл 33000
3 “C” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 10 сая хүртэл 42500
4 “D” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 10 сая хүртэл 53000
5 “Mеханизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл 5 сая хүртэл 12500

Даатгалын хураамжийн хэмжээ

Даатгалын хураамжийн хэмжээг тогтоохдоо даатгалын суурь хураамжийн хэмжээг жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 11.1-д заасан итгэлцүүрээр нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж тооцно.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Жолоочийн хариуцлагын даатгал нь жолооч автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой албан журмын даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Жолооч та өөрийн тээврийн хэрэгслээ жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулсан тохиолдолд даатгалын компани таны өмнөөс бусдад учруулсан хохирлыг барагдуулдаг ач холбогдолтой даатгал юм.

ХАМГААЛАХ ЭРСДЭЛҮҮД

Бусдад учруулсан хохирол буюу:
– Амь нас
– Эрүүл мэнд
– Эд хөрөнгө

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Жолоочийн буруутай үйлдэлээс шалтгаалан осол гарсан тохиолдолд хохирогчид 5-10 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг даатгалын компаниас төлөх боломжтой.

ХАМААРАХГҮЙ ЭРСДЭЛҮҮД

– Даатгуулагчид өөрт учирсан хохирол
– Сэтгэл санааны хохирол

ЭНЭХҮҮ ДААТГАЛД ХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ?

– Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч иргэн бүр
– Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчөөс үл хамаараад мэргэшсэн жолооч болон С, D ангиллын жолооч нар заавал даатгуулна.

ДААТГАЛЫН СУУРЬ ХУРААМЖ

Зам тээврийн аваар ослын улмаас тээврийн хэрэгслийг жолоодож явсан жолооч гэмтэж бэртэх, нас барах зэрэг тохиолдолд гарах эмнэлэг, эмчилгээний бодит зардлыг төлдөг даатгал юм.

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭ

Жолоочийн даатгал нь “Авто ослын” улмаас хохирсон хохирогчийг хохиролгүй болгох зорилготой. Мөн таны болон бусдын тээврийн хэрэгсэлд зорчиж яваа зорчигчийн амь нас, эрүүл мэнд давхар хамгаалагдсан.