Эд хөрөнгийн даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал:

Ач холбогдол: 

Та өөрийн эзэмшдэг хөрөнгүүдийг гэнэтийн гадны нөлөөллөөс болоод бүрэн бүтэн байдлаа алдахад даатгалын компаниас буцаан хэвэнд оруулах зардлыг  төлүүлэх боломжийг олгодог даатгал юм.

Хугацаа: 

Та даатгуулах хугацаагаа 1-12 сар хүртэл өөрөө сонгох боломжтой.

Үнэлгээ:

 Та өөрийн хөрөнгөө даатгуулахдаа таны хөрөнгөтэй ижил төстэй үзүүлэлттэй өөр хөрөнгийг худалдан авч болох болон буцаагаад та өөрийн хөрөнгөө зарах үнээр даатгуулна.

Хураамж: 

0.13%-0.18% -ийн хооронд байх бөгөөд танай байгууллагын онцлог, эрсдэлийн шинжилгээнээс хамааран хэлбэлзэх боломжтой.

Нөхөн төлбөр: 

Таны хөрөнгөнд учирсан гэмтэл хохирлыг гэмтсэн эд анги, хэсгүүдийг сэлбэх засварлах, солих эсвэл завсар үйлчилгээний зардлыг бэлэн мөнгөөр даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.

ТА БУСАД ДААТГАЛЫН КОМПАНИУДЫГ ХАРЬЦУУЛЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Таны хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөнд урьдчилан таашгүй эрсдэлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд энэхүү даатгалаар нөхөн төлнө.

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Бүх төрлийн хөдлөх хөрөнгө.

  Үүнд: Бүх төрлийн суурилуулдаг болон суурилуулдаггүй оффисын болон гэр ахуйн тавилга, эд хогшил, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж гэх мэт

 • Бүх төрлийн үл хөдлөх хөрөнгө.

  Үүнд: Оффис, орон сууц, үйлдвэрийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ бүхий барилга байгууламж

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Үндсэн эрсдэл:

 • Бүх төрлийн гал болон дэлбэрэлтийн

 • Бүх төрлийн байгалийн

 • Цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлзлийн

 • Сантехникийн

Нэмэлт эрсдэл:

/Даатгуулагч энэхүү даатгалаар даатгуулахдаа өөрийн хүсэлтээр нэмж, хасч болох сонголттой эрсдэлүүд/

 • Хулгай дээрмийн

 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Байгууллагын гэрчилгээ

 • Хөрөнгийн гэрчилгээ

 • Хөрөнгийн нэр, марк, серийн дугаар

 • Бусад шаардлагатай мэдээллүүд

 • Асуулгын хуудас бөглөх

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

 • Хөрөнгийн хэлбэр, шинж чанар, эрсдэлийн түвшин, даатгалын эрсдэлийн сонголт, асуулгын хуудсан дахь мэдээллүүд зэргээс хамаарч даатгалын хураамжийг тооцоолон гаргана.

Даатгалын зүйл

·         Даатгуулагчийн эзэмшилд байгаа худалдан борлуулах зориулалттай бараа, материал;

·         Даатгуулагчийн эзэмшилд байгаа түүхий эдийн болон үйлчилгээнд ашиглах зориулалттай бараа, материал

Даатгалын үнэлгээ

Тухайн бараа материалыг худалдан авсан үнэ эсвэл өөрийн өртөг

Даатгуулагчын хариуцах хэсэг

Даатгуулагч нь заавал даатгуулагчийн хариуцах хэсэгтэй байх ба доод хэмжээ нь даатгалын үнэлгээний 10 хувь байна.
ДХХ–г доод хэмжээнээс илүү нэмэгдүүлснээр хураамжийг хувийг бууруулж болно.

Даатгалын хураамжийн хувь

Даатгалын хураамжийн хувийг эрсдлийн түвшин, хадгалалтын горим, барааны шинж чанар зэргээс хамааран харилцан тохиролцож тогтооно.

Үндсэн эрсдэл

·         галын;

·         байгалийн;

·         газар хөдлөлтийн;

·         сантехникээс үүдсэн усны.

Нэмэлт эрсдэл

гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн;

хулгай, дээрмийн.

Нөхөн төлбөр

·         Худалдан борлуулах зориулалттай эсвэл үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглах зориулалттай бараа материал буюу даатгалын зүйлд учирсан хохирлыг тухайн бараа материалын худалдан авсан үнээр даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.

·         Даатгуулагчийн үйлдвэрлэсэн бараа материал буюу даатгалын зүйлд учирсан хохирлыг тухайн бараа материалын өөрийн өртгөөр даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.

Шаардагдах бичиг баримт

Баримт бичиг:

·         компани бол ААН-ийн гэрчилгээ, Хувь хүн бол иргэний үнэмлэх;

·         бараа материал худалдан авсан баримт бичиг;

·         даатгалын зүйлийн үлдэгдлийн жагсаалтыг нэр төрөл, тоо тус бүрээр гаргаж өгөх.

Барилга байгууламжийнхаа бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг бий болгохын тулд  аж ахуй нэгжүүдэд    галын болон бусад бүх төрлийн эрсдэлээс  найдвартай хамгаалах  боломжтой юм.

Даатгалын зүйлс

Аж ахуй нэгж байгууллагын өмчлөл (эзэмшил, ашиглалт)-д буй хөрөнгө

1.    Үйлдвэрийн ба үйлдвэрийн бус зориулалттай барилга байгууламж

2.    Оффисын барилга байгууламж, орон сууц

3.    Агуулах, зоорь, чингэлэг, орон сууц

4.    Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

5.    Электрон тоног төхөөрөмж

6.    Түүхий эд, үндсэн ба туслах материал

7.    Бэлэн бүтээгдэхүүн, бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл, эд хогшил

8.    Бусад хөрөнгө

Даатгалын эрсдэл

Үндсэн эрсдэл

1.    Галын эрсдэл/бүх төрлийн гал түймэр, тэсрэлт дэлбэрэлт

2.    Цахилгааны эрсдэл/хэвийн бус хэлбэлзэл,хэт ачаалал,богино холболт/

3.    Байгалийн эрсдэл

4.    Сан техникээс үүдэлтэй эрсдэл

5.    Хулгай эрсдэлээс үүдэлтэй хохирол

6.    Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй үйлдэл

7.    Гуравдагч этгээдийн санаатай үйлдэл

Даатгалын гэрээний ерөнхий зүйл

Нийт үнэлгээ

Тухайн хөрөнгийн зах зээлийн үнэ байна.

Хураамжийн хувь

Тухайн даатгуулах хөрөнгийн шинж чанар эрсдэл гарах нөхцөл байдал, байршил зэрэг хүчин зүйлсийг судалсны үндсэн дээр тогтооно.

Даатгалын зүйл: Хөдлөх хөрөнгө

Үндсэн эрсдэл:

 • Галын эрсдэл /ахуйн гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, цахилгааны эрсдэлээс үүдэн гарах гал/

 • Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, аянга, цахилгаан, цасан болон шороон шуурга, ширүүн мөндөр үер /

 • Цахилгаан эрчим хүчний эрсдэл /цахилгааны өндөр хүчдэл, хэт хэлбэлзэл, богино холболт, цахилгаан соронзон орны нөлөөлөл/

 • Сантехникийн эрсдэл

Нэмэлт эрсдэл:

 • Бүх төрлийн ослын эрсдэл

 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн эрсдэл

 • Хулгай дээрмийн эрсдэл

Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно

Даатгуулагчийн эзэмшлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон оффисын зориулалттай байшин, барилгад гэнэтийн, санаандгүй, урьдчилан таамаглах боломжгүй эрсдэл тохиолдсоны улмаас учирсан хохирлыг сэргээн засварлах эсвэл тохиролцсон  мөнгөн дүнгээр нөхөн төлбөрийг олгох зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Үндсэн эрсдэл:

 • Байгалйин эрсдэл

 • Галын эрсдэл

 • Ус чийгний эрсдэл

 • Цахилгааны эрсдэл

 • Цонхны шилний хохирол

Нэмэлт эрсдэл:

 • Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх эрсдэл

 • Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй үйлдэл

 • Ажиллагсдын санамсаргүй үйлдэл

Ач холбогдол: Та өөрийн эзэмшдэг хөрөнгүүдийг гэнэтийн гадны нөлөөллөөс болоод бүрэн бүтэн байдлаа алдахад даатгалын компаниас буцаан хэвэнд оруулах зардлыг  төлүүлэх боломжийг олгодог даатгал юм.

Хугацаа: Та даатгуулах хугацаагаа 1-12 сар хүртэл өөрөө сонгох боломжтой.

Үнэлгээ: Та өөрийн хөрөнгөө даатгуулахдаа таны хөрөнгөтэй ижил төстэй үзүүлэлттэй өөр хөрөнгийг худалдан авч болох болон буцаагаад та өөрийн хөрөнгөө зарах үнээр даатгуулна.

Хураамж: 0.13%-0.18% -ийн хооронд байх бөгөөд танай байгууллагын онцлог, эрсдэлийн шинжилгээнээс хамааран хэлбэлзэх боломжтой.

Нөхөн төлбөр: Таны хөрөнгөнд учирсан гэмтэл хохирлыг гэмтсэн эд анги, хэсгүүдийг сэлбэх засварлах, солих эсвэл завсар үйлчилгээний зардлыг бэлэн мөнгөөр даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.