Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Тоног төхөөрөмжийн даатгал:

Тоног төхөөрөмж дээр тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулдаг аливаа байгууллагын хувьд тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл, үйлдвэрлэлийн сул зогсолт хийх, байгалийн болон давагдашгүй хүчин зүйлд өртөх нь элбэг тохиолддог. Энэхүү эрсдлээс та дээрх даатгалыг сонгосноор хамгаалагдах боломжтой.

Даатгалын зүйл:

Даатгуулагчийн эзэмшил болон хариуцлагад буй:

 • Оффисийн аппарат, техник хэрэгсэл.
 • Бүх төрлийн тооцоолон бодох машин
 • Цахилгаан хэрэгсэл
 • Электрон хэрэгсэл
 • Тусгай зориулалтын хэмжих, шалгах, оношлох, дамжуулах,мэдээллийн тоног төхөөрөмж.

Даатгалын үнэлгээ:

Даатгалын зүйлийн үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг эсвэл бүртгэлийн үнийг баримтлан даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.

Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг:

Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг нь даатгалын үнэлгээний 3% байна. ДХХ-г доод хэмжээнээс илүү нэмэгдүүлснээр хураамжийн хувийг бууруулж болно.

Даатгалын хураамжийн хувь:

Даатгалын үнэлгээний 0.8%-2.5%

Үндсэн эрсдэл:

 • Галын
 • Байгалийн   
 • Газар хөдлөлтийн
 • Цахилгааны эрчим хүчний  хэлбэлзлээс үүссэн

Нэмэлт эрсдэл:

 • Сантехникийн уснаас үүдсэн хохирол;
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас үүдсэн хохирол;
 • Хулгай, дээрмээс үүдсэн хохирол;
 • Тээвэрлэлтийн үеийн;

ТА БУСАД ДААТГАЛЫН КОМПАНИУДЫГ ХАРЬЦУУЛЖ ҮЗНЭ ҮҮ

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Бүх төрлийн цахилгаан хэрэгсэл /тооцоолон бодох машин, программ хангамж, мэдээллийн сан, тусгай зориулалтын хэмжих, шалгах, оношлох, дамжуулах, мэдээллийн тоног төхөөрөмж гэх мэт.

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

ҮНДСЭН ЭРСДЭЛ:

 • Галын

 • Байгалийн

 • Сантехникийн

НЭМЭЛТ ЭРСДЭЛ:

/Даатгуулагч энэхүү даатгалаар даатгуулахдаа өөрийн хүсэлтээр нэмж, хасч болох сонголттой эрсдэлүүд/

 • Хулгай, дээрмийн

 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн

 • Цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлзлийн

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Байгууллагын гэрчилгээ

 • Даатгалын зүйлийн мэдээлэл /байршил, зориулалт, тоног төхөөрөмжийн нэр, жагсаалт, модел, бүртгэл серийн дугаар, үйлдвэрлэсэн он/

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

Хөрөнгийн хэлбэр, шинж чанар, эрсдэлийн түвшин, даатгалын эрсдэлийн сонголт зэргээс хамаарч даатгалын хураамжийг даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.

Мэдээлэл олдсонгүй

Тоног төхөөрөмж дээр тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулдаг аливаа байгууллагын хувьд тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл, үйлдвэрлэлийн сул зогсолт хийх, байгалийн болон давагдашгүй хүчин зүйлд өртөх нь элбэг тохиолддог. Энэхүү эрсдлээс та дээрх даатгалыг сонгосноор хамгаалагдах боломжтой

Мэдээлэл олдсонгүй

Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?

·         Үндсэн эрсдэл:

·         Галын

·         Сан техникийн

·         Байгалийн

·         Нэмэлт эрсдэл:

·         Цахилгаан эрчим хүчний

·         Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй

·         Ахуйн

Даатгалын үнэлгээ

·         Даатгалын зүйлийн үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг баримтлан даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.

·         Нарийн төвөгтэй эд анги бүхий зүйлийг даатгахдаа тухайн электрон тоног төхөөрөмжийг салгаж авч сольж эсвэл засварлаж болох эд анги, блокуудын тус бүрийн үнэ, өртгийг нэг бүрээр нь нарийвчлан гарган түүнийг нэг цогц болгон нийлбэрээр нь нийт даатгалын зүйлийн үнэлгээг тогтоож болно.

Үндсэн эрсдэл:

 • Байгалийн эрсдэл

 • Галын эрсдэл

 • Ус чийгний эрсдэл

 • Цахилгааны эрсдэл

Нэмэлт эрсдэл:

 • Ажиллагсдын санамсаргүй үйлдэл

Үнэлгээг тухайн тоног төхөөрөмжийн зах зээлийн үнийн жишгийг баримтлан даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.

АЧ ХОЛБОГДОЛ

Даатгуулагчийн тоног суурилуулсан болон зөөврийн тоног төхөөрөмж Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гэнэтийн болон гадны нөлөөллөөс болоод бүрэн бүтэн байдлаа алдахад даатгалын компаниас буцаан хэвэнд нь оруулах зардлыг олгодог ач холбогдолтой даатгал юм.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

 1. Галын эрсдэл

 2. Байгалийн эрсдэл

 3. Цахилгааны эрсдэл

 4. Сан техникийн эрсдэл

 5. Ус чийгний эрсдэл

 6. Гуравдагч этгээдээс хохирол учруулах эрсдэл

 7. Үйлдвэрлэлийн ослын эрсдэл

 8. Хулгай, хулгайн сэдлээр хохирол учруулах эрсдэл

 9. Дээрэм, дээрмийн сэдлээр хохирол учруулах эрсдэл

НӨХӨН ТӨЛБӨР

 1. Тоног төхөөрөмжийг түүний өртөгөөр буюу бүрэн үнээр нь даатгуулсан нөхцөлд гарсан бодит хохирлыг 100% нөхөн төлнө.

 2. Тоног төхөөрөмжийг түүний өртөгөөр буюу бүрэн үнээр нь даатгуулаагүй тохиолдолд даатгалын үнэлгээг тоног төхөөрөмжийн өртөгт харьцуулж бодит хохирлын дүнгээс хувь тэнцүүлэн олгоно.

 3. Даатгалын эрсдэлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд хохирлыг даатгагчийн сонголтоор мөнгөн хэлбэрээр (эсвэл гэмтсэн хэсгийг сэлбэн засварлах, нөхөн сэргээх, солих зардлыг төлөх зэрэг аль нэг хэлбэрээр) нөхөн төлнө.

 4. Даатгуулагчаас шалтгаалаагүй хохирлыг 100% нөхөн төлнө.

 5. Даатгуулагчийн буруугаас хохирол учирсан тохиолдолд олговол зохих нөхөн төлбөрөөс даатгуулагчийн хариуцах хэсэг (0-20 хувь)-ийг хасч олгоно.

 6. Их хэмжээний хохирол гарч, түүний бодит хэмжээг тогтоосон акт материал гаргахад хугацаа шаардагдах тохиолдолд даатгуулагчийн хүсэлтээр харилцан тохиролцож хохирлын тодорхой хэмжээний урьдчилгаа олгож болно.

 7. Даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан эсвэл учирч болзошгүй хохирлын хэмжээг багасгахын төлөө даатгуулагчийн авсан арга хэмжээний зардлыг даатгалын нөхөн олговор дээр нэмж даатгуулагчид нөхөн төлнө. Гэхдээ энэхүү зардлын хэмжээ нь даатгалын үнэлгээний 10%-иас үл хэтэрнэ.